Aktiviteter og projekter

Scenarie beregninger

Rapporten med resultatet af scenarieberegningerne kan findes her.

Billede Pap rapport

Papindsamling i Aarhus C

AffaldVarme Aarhus har opstillet nedgravede containere i Aarhus midtby til indsamling af dagrenovation, papir og glas. De nedgravede containere til papir er alene beregnet til indsamling af papir, ikke til pap og karton. Det er imidlertid AffaldVarme Aarhus' erfaring, at brugerne af papircontainerne alligevel lægger pap i papirfraktionen. Derfor og for at øge genanvendelsen af pap vil AffaldVarme Aarhus gerne inkludere pap i papirfraktion.

De eksisterende containere er som nævnt kun designet til opsamling af papir, og det har vist sig at give problemer med tilstopning af containerne, når disse også anvendes til indsamling af pap, fordi pappet kan danne en prop ved indkastet i containeren. Derfor er de nuværende samt alternative container blevet testet for at klarlægge problemerne med indsamlingen af pap.

Under de udførte test er der fundet problemer med de containere, der benyttes i dag. Der er foreslået modifikationer til de to containere, så de også kan gøres egnede til papindsamling.

 ScanLab og Mikkel

Håndtering af dansk tekstilaffald

I INNOSORT regi er der i 2014 udarbejdet en rapport, der gennemgår håndteringen af dansk tekstilaffald. Der er blandt set på affaldsmængder, indsamling, oparbejdningsanlæg og desuden afsætningspriser.

Kortlægningen viste bl.a., at selv usorteret tekstilaffald kan have en højere afsætningspris pr. ton end genbrugsjern.

Du kan læse rapporten om håndtering af dansk tekstilaffald her:

Håndtering af dansk tekstilaffald

 

Affaldsanalyser

Der er i INNOSORT-regi i 2014 gennemført en række affaldsanalyser i Aarhus Kommune. Der blev i alt sorteret ca. 12.000 kg dagrenovation fra i alt godt 1.200 husstande.

Affaldsanalyserne blev gennemført i henholdsvis januar og maj måned.

Affaldsanalysen gennemført i januar 2014 omfattede dagrenovation fra nedgravede containere i Aarhus midtby. Der blev sorteret i alt ca. 2.000 kg dagrenovation fra i alt ca. 360 husstande.

Du kan læse affaldsanalysen vedr. nedgravede containere i Aarhus midtby her:

Affaldsanalyse - Aarhus Midtby

Affaldsanalyserne gennemført i maj 2014 omfattede dels dagrenovation fra enfamilieboliger, dels dagrenovation fra etageboliger, henholdsvis med og uden affaldsskakt. Her blev sorteret i alt godt 10.000 kg affald fra henholdsvis knap 300 husstande i enfamilieboliger og knap 600 husstande fra etageboliger - fordelt på knap 300 husstande i etageboliger med affaldsskakt og knap 300 husstande uden affaldsskakt.

Du kan læse affaldsanalysen af vedr. etageboliger og enfamiliehuse i Aarhus Kommune inkl. resultater fra Aarhus midtby her:

Affaldsanalyse - Etageboliger og enfamiliehuse inkl. Aarhus Midtby

 

ScanLab

Det lille sorteringsanlæg ScanLab er et programmerbart/selvlærende multisensorsystem tilkoblet en industrirobot, og viden om affaldskarakteristika af uønskede emner er indbygget i styringsalgoritmerne.

På dette testanlæg undersøges nye algoritmer, sensorudstyr og kombinationer af forskellige affaldsfraktioner.

ScanLab er kort sagt INNOSORTs legeplads for bla. sensorudviklere, robotteknologer og matematikere.

Du kan læse mere om opstillingen og teknologierne bag ScanLab i

Rapport om Forsøgsomstilling for analyse af affaldsstrømme - ScanLab

Eller se filmen her.

 

SAGA II

Lige nu udfører Dansk Affald som et led i INNOSORT en forsøgsordning, som er blevet døbt SAGA II. SAGA står for Sortering Af Genanvendeligt Affald og det er anden gang at Dansk Affald i en periode har indført speicielle sorteringsordninger hos en række husstande.

Projekt SAGA I, som ikke var en del af INNOSORT, løb fra 1. november 2012 til 28. februar 2013 og blev iværksat for at finde frem til genanvendelsespotentialet for husstandsindsamlet madaffald. Du kan læse resultaterne fra det første projekt her: Rapport på projekt SAGA madaffald.

Projekt SAGA II løber fra 28. april 2014 til marts 2015 og skal afdække mængder, kvaliteter og afsætningsmuligheder for tekstiler, drikkekartoner og fødevareplastemballager. 415 husstande deltager i projektet.
Når resultaterne ligger klar vil de blive publiceret på denne side og på Dansk Affalds hjemmeside.

 

Læs mere om INNOSORTs mere udadvendte aktiviteter under Formidling.